Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk)

Kuvaus
Opiskelijoiden osallisuus ja vaikuttamismahdollisuudet omien opintojensa suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa jäävät tutkimusten mukaan vähäiseksi. Korkeakouluopiskelijat tarvitsevat myös henkilökohtaista ohjausta ja tukea opinnoissaan. Uraohjauksen keskeinen merkitys nousee esiin työelämään siirtymistä edistävien menettelytapojen ja yhteistyökäytänteiden kehittämistarpeiden kautta.

Tavoitteet

  • Edistetään opiskelijoiden toimijuutta, osallisuutta, ammatillista kasvua, kestävää hyvinvointia ja vaikuttamismahdollisuuksia uraohjauksen ja tuen toimintamalleja kehittämällä.
  • Luodaan ja pilotoidaan toimintamalli (Coventryn mallin pohjalta) henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatimiseksi ja toteuttamiseksi työllistymisvision näkökulmasta.

Toteutus
Hankkeen aikana kartoitetaan opiskelijahyvinvoinnin haasteita ja toisaalta hyviä käytänteitä opiskelijoiden osallisuuden lisäämisessä työelämälähtöisessä oppimisessa.  Tehdään alkukartoitus opiskelijahyvinvoinnin haasteista ja hyvinvointia tukevista käytänteistä eri aloilla työelämälähtöisessä oppimisessa.

Eteneminen
Ammattikorkeakoulun tutkintokoulutusohjelmista haetaan pilotteja, jotka lähtevät soveltaen kokeilemaan ns. Coventryn mallia. Hankkeessa kokeillaan digitaalista HOPS-työkalua opiskelijan työssä oppimisen ja elämänhallinnan tueksi.  

Keskeiset yhteistyökumppanit
Pilotit valitaan Oamkin tutkintokoulutusohjelmista. Työelämäkumppaneina toimivat tutkinto-ohjelmien toiminnassa mukana olevat yritykset, tarkoitukseen soveltuvat liike-elämän toimijat sekä julkinen ja kolmas sektori.

Tulokset
Tulokset näkyvät opiskelijoiden ammatillisen kasvun ja työuran tavoitetietoisuuden lisääntymisenä sekä osallisuuden ja toimijuuden tunteen vahvistumisena ja hyvinvoinnin lisääntymisenä. Korkeakoulujen henkilöstön osaaminen kehittyy ja opiskelijoiden työllistymisvalmiudet ja työllistyvyys opintojen jälkeen parantuvat. Ohjauksen tueksi on luotu vuorovaikutuksellinen toimintamalli opiskelijoiden henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatimiseksi sekä oppimisen ja osaamisen kehittämiseksi työllistymisvision näkökulmasta.

Yhteyshenkilöt
Oulun ammattikorkeakoulu Oy
Kiviharjunlenkki 1 B
90220 Oulu        
Ammatillinen opettajankoulutus
Erja Kotimäki, erja.kotimaki(at)oamk.fi, p. 050 588 4871
Päivi Haapakoski, paivi.haapakoski(at)oamk.fi, p. 040 141 5163


Yhteistyökumppanit