Laurea ammattikorkeakoulu (Laurea)

Kuvaus
Opiskelijan elämässä menestymisen kannalta keskeistä on tukea sellaisten ominaisuuksien kehittymistä, jotka vahvistavat hänen toimintakykyään ja työllistyvyysominaisuuksiaan. Työelämäläheinen toimintatapa kuitenkin tuo opiskelijalle mukanaan myös uudenlaisia haasteita, jotka voivat aiheuttaa kuormitusta ja jopa johtaa vaikeuksiin opintoihin liittyvissä päätöksissä ja opiskelijan tulevaisuuden kannalta keskeisissä valinnoissa.

Tavoitteet
Osahankkeen tavoitteena on luoda opiskelijan ohjausprosessia ja -tilanteita tukeva kriteeristö, joka auttaa ohjaajaa tunnistamaan opiskelijan hyvinvointia, toimintakykyä sekä työllistymisominaisuuksia. Näin ohjaus-ja tukitoimenpiteitä voidaan kohdistaa mahdollisimman hyvin ja oikeisiin asioihin. Kaikkea ei tarjota kaikille vaan tukea tarjotaan tarpeen mukaan ja kohdistetusti.

Toteutus
Osahankkeen aikana tehdään tutkimus käyttäen ZEF-arviointityökalua, jonka tavoitteena on tehdä laaja selvitys kriteeristönmukaisista asioista isolla opiskelijamassalla. Tutkimuksen tuloksista syntyy vertailuarvoja, joiden avulla ohjaaja voi arvioida onko ohjattava keskimääräisten arvojen ylä- vai alapuolella eri asioissa. Tarvittaessa tutkimuksen luotettavuutta mitataan faktorianalyysillä.

Eteneminen
Osahankkeen toteutus lähtee liikkeelle työpajoilla eri sidosryhmien kanssa syksyn 2017 ja kevään 2019 aikana. Kriteeristön pilotointi opiskelijoiden kanssa tapahtuu syksyn 2018 ja kevään 2019 aikana. Tulosten julkistaminen ja julkaisujen tuottaminen ajoittuvat keväälle ja syksylle 2019.

Keskeiset yhteistyökumppanit
Opiskelijakunta Laureamkon edustajat ovat mukana kyselyjen määrittelyprosessissa, opiskelijakunnan jäsenistä kootaan testiryhmä kysymysten arviointia ja kehittämistä varten. Tutkimuskumppanina toimii opinto-ohjaaja Helena Kasurinen Lohjan Yhteislyseon lukiosta, joka osallistuu tutkimuksen kyselyn suunnitteluun, toteutukseen ja tulosten analysointiin sekä julkaisuun. Kaksi Laurean TKI-polkuopiskelijaa tekevät omissa organisaatioissaan selvitykset liittyen ammatillisten opettajien käsityksiin uraohjauksesta ja sen merkityksestä osana opiskelijan ammatillista kehittymistä. Pilotoinnissa on mukana Laurea-ammattikorkeakoulu ja Lohjan Yhteislyseon lukio. Työelämäkumppanit osallistuvat kriteeristön arviointiin fokusryhmäkeskusteluissa tai työpajoissa. Laurean kirjasto-ja tietopalvelut tekevät selvityksiä ja tiedonhakua hankkeen teemoihin liittyen.

Tulokset
Hankkeen tuloksena syntyy kriteeristö, jonka avulla voidaan tunnistaa opiskelijan hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja työllistymisominaisuuksien kannalta kriittisiä asioita, joissa opiskelija tarvitsee tukea. Näin ohjaus- ja tukitoimenpiteitä voidaan kohdistaa nykyistä paremmin ja siten edesauttaa opiskelijan opinnoista suoriutumista ja sujuvaa siirtymistä työelämään.

Lisäksi

  • Kriteeristö on tunnettu ohjauksen työkalu läpi Laurean organisaation ja se on juurrutettu onnistuneesti osaksi opintojen ohjausprosessia Laurean ohjaussuunnitelmassa.
  • Kriteeristö on tunnettu ohjauksen työkalu Toteemin osatoteuttajien ja sidosryhmien keskuudessa ja pohja sen skaalaamiseksi muihin korkeakouluihin on luotu.
  • Osahankkeen aikana isolla opiskelijamassalla tehty tutkimus on tuottanut laajan selvityksen kriteeristön mukaisista teemoista, joiden pohjalta on tunnistettu eri teemoihin liittyviä keskimääräisiä vertailuarvoja ohjauksen tueksi.
  • Osahankkeesta on tuotettu julkaisuja ja artikkeleita sisäiseen ja ulkoiseen levitykseen.

Yhteyshenkilöt
Arto Saloranta
Projektipäällikkö
+358 40 042 5272

Saara Gröhn
Koulutussuunnittelija
+358 40 668 4891

Laurea-ammattikorkeakoulu
Ratatie 22, 01300 Vantaa
www.laurea.fi


Yhteistyökumppanit