Helsingin Yliopisto (HY)

Kuvaus: Koulutuksen ja osittain tutkimuksenkin kentällä valitsee käsitteellistä epäselvyyttä siitä, mitä tarkoitetaan oppimisella suhteessa opiskeluun tai osaamiseen. Erityisesti tämä tulee näkyväksi, kun keskustellaan digitalisaation mahdollisuuksista. Toimintamme ja päätöksentekomme pohjautuu hyvin hajanaiseen ja eri tasoiseen tietoon. On tarpeen keskitetysti kartoittaa, mitä tieteellisten tutkimuksen perusteella tiedetään ja mitä ei tiedetä digitalisaation mahdollisuuksista koulutuksessa ja osaamisen kehittämisessä ja jakaa tätä tietoa korkeakoulujen henkilöstön kanssa.On myös todellinen tarve saada korkeakoulujen opettajat mukaan, jotta ymmärrettäisiin ne digitalisaatioon liittyvät mahdollisuudet ja haasteet, joita korkeakouluissa kohdataan. Tähän murrokseen liittyy työntekijöiden ’osaamisen’ ja työn ’osaamistarpeiden’ kohtaanto-ongelmakeskustelu ja digitalisaation ja globalisaation myötä työelämän vaatimusten muutos.

Tavoitteet: Osahankkeen tavoitteena on oppimisympäristöjen modernisointiin ja digitalisaatioon liittyvien uusien pedagogisten ratkaisujen ja niiden hyödyntämisen tutkimusperustainen tarkastelu sekä haasteiden että mahdollisuuksien kautta. Välillisesti tavoitteena on tukea opettajaksi valmistuvien sujuvia valmiuksia siirtyä työelämään, jossa digitalisaatioon kohdistetaan suuria odotuksia.

Toteutus: Osahankkeessa jäsennetään “digitalisaation” käsitettä pedagogisissa konteksteissa. Olemme myös kartoittamassa “digi-oppimisesta” tehtyä tieteellistä, tutkimuksellista tietoa. Kiinnostus kohdistuu erityisesti siihen, mitä asiasta tutkimuksen perusteella tiedetään ja mitä ei vielä tiedetä ja miten erottaa tämä tieto siitä, mikä on meidän uskomuksiamme tai digitalisaatioon ladattuja toiveitamme. Osahankkeessa selvitetään (1) missä, milloin ja miten digitalisaatiosta on hyötyä oppimisen edistämisessä/tukemisessa, (2) missä, milloin ja miten digitalisaatiosta on hyötyä opiskelun esteiden purkajana. Lisäksi hankkeessa selvitetään (3) millaista digitaalista osaamista opettajalta tulevaisuuden työelämässä edellytetään ja miten tähän opettajankoulutuksessa vastataan.

Eteneminen: Olemme yhteistoiminnallisesti harjoittelukoulun opettajien ja tiedekuntamme digitalisaatioasiantuntijoiden kanssa jäsentäneet verkkopohjaisesti (C-map Tools -ympäristössä) digitalisaation käsitettä. Meillä on nyt tämän työskentelyn kautta syntynyt käsitekartta, jota on tarkoitus esitellä ja mahdollisesti edelleen kehitellä Digitori-tapahtumassa syyskuun 2018 puolivälissä. Tämä työ tulee näkymään tiedekuntamme Digivisiossa. Kirjallisuuskartoituksen tekemisessä osahankkeessa on päästy hyvään alkuun. Ensimmäinen artikkelikäsikirjoitus on valmiina ja seuraavan suunnittelu hyvässä vaiheessa (kesäkuu 2018).Keväällä 2018 on yhdessä CICERO-verkoston (prof. Hanneli Niemi) hankittu kyselyaineisto. Tässä selvitetään, millaisia 21. vuosisadan yhteiskunnan työelämävalmiuksia, mukaan lukien digitaidot, opettajiksi valmistuvilla on. Kyselyaineiston analyysi aloitetaan syyskaudella 2018, minkä lisäksi aloitamme opettajien haastatteluaineiston tuottamisen. Hankkeessa on myös tekeillä pro gradu -tutkielma, jossa selvitetään, miten digitalisaatio purkaa/luo ammattiin opiskelevien vammaisten opiskelijoiden opiskelun esteitä.

Kumppanit: Tällä hetkellä tärkeimmät kumppanit ovat Kasvatustieteellisen tiedekunnan digi- ja digivisioryhmät, perus- ja jatkotutkinto-opiskelijat, HY:n harjoittelu- ja kenttäkoulut, muut oppilaitokset, joissa harjoittelijoita, CICERO-tutkimusverkosto sekä EU-rahoitteinen Crosscut-hanke.

Tulokset ja vaikutukset: Osahankkeessa tuotetaan tietoa, joka hyödyntää koko hanketta.

Yhteyshenkilöt: Leila Pehkonen: leila.pehkonen@helsinki.fi Vilhelmiina Harju: vilhelmiina.harju@helsinki.fi

 


Yhteistyökumppanit